en region i Koloniträdgårdsförbundet

Detta gör vi

FSSK – Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar – är

den region i Koloniträdgårdsförbundet som har flest medlemsföreningar och vi hanterar de frågor som är lokala för koloniträdgårdsföreningar som arrenderar parkmark av Stockholms stad.

FORUM FÖR KOLONITRÄDGÅRDAR  är den plattform där representanter för FSSK och stadens tjänstemän diskuterar fram vilka regler som ska gälla i frågor omkring bygglovshantering, utformning av växthus, dagstugor på odlingslotter, trädäck, gränsdragning mellan stadens och föreningarnas ansvar med mera.

I FSSKs KOMMITTÉER utvecklas nyttan av medlemskapet i FSSK. Där förbereds förslag som sedan behandlas av styrelsen. Kommittéerna bevakar värderingsfrågor, tar fram förbättringsförslag för fritidsträdgårdarnas verksamhet, förmedlar aktuell informationen via hemsidan och via ”Stockholms-Kolonisten”, anordnar utbildningar för förtroendevalda och om miljödiplomering och bevakar samhällsfrågor som påverkar föreningar och deras medlemmar.

NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA TRENDER  som rör trädgårdsodling i allmänhet och koloniverksamhet i synnerhet följs i regeringsförslag, utredningar och forskarrapporter.

Arrendeförhandlingar

FSSK är Stockholms stads förhandlings/avtalspart i arrendefrågor, och medlemsföreningarna tillämpar därmed likvärdiga stadgar, värderingsprinciper och upplåtelseregler.

Värderingsfrågor

FSSKs värderingskommitté hanterar frågor som berör värderingar av kolonistugor, tar fram värderingsmallar och utbildar föreningarnas värderare. Prislistor och värderingsinformation revideras årligen i samarbete med Stockholms stad. De föreningar som saknar egna utbildare kan få hjälp av värderingskommittén under perioden 1 maj–30 september.

En säljare som inte är nöjd med den egna föreningens värdering kan begära att FSSKs värderingskommitté utför en omvärdering, som därefter överlämnas till föreningens styensrelse för godkännande. Det är föreningen som beställer omvärderingen, men kostnaden för FSSKs värdering (f n 2.100 kr) tas ut av säljaren. När detta belopp och beställningsblanketten för omvärdering inkommit till FSSK blir både koloniträdgårdsföreningens kontaktperson och kolonisten kontaktade för tidsöverenskommelse. Skulle inte heller FSSKs värdering godkännas av säljaren återstår för denna att vända sig till Arrendenämnden i Stockholm för prövning.

Odlingslotter värderas inte inför byte av innehavare.

Mer information om värderingsarbetet finns under ”Föreningsinloggning”. Där finns även värderingsblanketterna. Glömt lösenordet? Mejla till info@fssk.se så sänds detta till föreningens postmottagare.

Kostnadsfria kurser för förtroendevalda

Varje år anordnar FSSK kostnadsfria utbildningar för styrelsemedlemmar, värderare och valberedningar. Vi möjliggör även skräddarsydda föreningsutbildningar, bistår vid genomförandet av miljödiplomering, anordnar odlingsrelaterade föreläsningar och vartannat år en odlarskola som pågår vid flera tillfällen under 1 år.

Studiebidrag till föreningarna

Genom FSSK kan medlemsföreningarna ansöka om bidrag att använda till studier i föreningens egen regi. Studieorganisatörerna anmäler vilka kurser de planerar för kommande säsong och därefter fördelas bidragssumman mellan föreningarna. När kurserna genomförts och inrapporterats betalas bidraget ut. I kursverksamheten samarbetar FSSK med Studiefrämjandet, som även hjälper föreningarna med studiecirklar, affischer och utskick.

Blanketter för ansökan/redovisning av studiebidrag finns under ”Föreningsinloggning”.  Glömt lösenordet? Mejla till info@fssk.se så sänds detta till föreningens postmottagare.

Bevakning av medlemsföreningarnas intressen

FSSK bevakar att befintliga koloniträdgårdsområden bevaras och att nya tillkommer samt att planeringen följer Stockholms gröna strategi. När föreningar informerar oss om expropriationshot m m så snart de får höra talas om sådant kan vi alltså vara behjälpliga.

Politiker och tjänstemän vid stadens förvaltningar hålls fortlöpande informerade om koloniverksamhetens betydelse för stadens biologiska mångfald, grönområden, folkhälsan och integrering av nytillkommande stockholmare.

Ansök om medlemskap i FSSK

Alla koloniföreningar i Stockholms stad som är medlemmar i Koloniträdgårdsförbundet kan ansöka om medlemsskap i FSSK genom att kontakta Koloniträdgårdsförbundet, kansli@koloni.org 

Möteslokaler i Kolonisternas Hus

Utan kostnad står möteslokaler i vårt hus vid Hornsbergs strand året runt till medlemsföreningarnas förfogande. I det största rummet finns plats för ca 20 personer, och det mindre rymmer 9 personer. I trädgården finns en uteplats under spaljétak. Pentry och toalett finns förstås också.

Adressen är Hornsbergs Strand 20 i Stockholm. Dit kommer man med buss 65 eller med T-bana till Stadshagen.

BOKA LOKAL via e-post till info@fssk.se 

Sök
Styrelsen informerar

NYA OMRÅDEN FÖR ODLING

FSSKs styrelse har ansökt om markanvisning för nya odlings- och kolonilotter. 5 platser som är lämpliga har pekats ut, och på några av dem skulle flera områden kunna anläggas. Staden har svarat oss genom att utse handläggare för respektive stadsdel.

Kurser/studiebidrag

 

Planerade utbildningar under hösten 2019 Läs mer

Träff för studierådgivare
Torsdagen den 5 september kl 18:00 Läs mer

 

Arkiv