en region i Koloniträdgårdsförbundet

Miljöpolicy

FSSK har i enlighet med Agenda 21 och Stockholms Stads miljöarbete utarbetat ett miljöpolicyprogram för föreningar anslutna till FSSK. Programmet skall ligga till grund för föreningarnas enskilda skötselprogram inom respektive stadsdelsnämnd. Kolonirörelsens filosofi och urspungliga idéer skall föra kolonirörelsen framåt i tiden med kärlek och respekt för allas vår vardagsmiljö.

Kompostering  En målsättning är att kolonisten skall kompostera sitt eget trädgårdsavfall.

Eldning av trädgårdsavfall Eldning av trädgårdsavfall som går att kompostera är idag inte tilllåten i Stockholm. Under vecka 18 på våren och vecka 40 på hösten får grova grenar och liknande eldas. Eldningen är tillåten under förutsättning att inte olägenheter och brandrisk uppkommer. Kan avfallet flisas, så rekommenderas detta.

Hushållsavfall Målsättningen är att kolonisten källsorterar sina hushållssopor i särskilda stationer. Inget animaliskt avfall får läggas i den vanliga kallkomposten.

Sjöbevattning Där detta är möjligt, är det angeläget att installera sjöbevattningssystem. Det är många fördelar med att använda sjövatten, det håller rätt temperatur och ger bra näringsvärde.

Energi Solenergi bör prioriteras före elproduktion i föreningar där el ännu inte är indragen.

Gödsling Kemisk handelsgödsel bör inte användas i någon form inom koloniverksamheten. Stallgödsel bör helst spridas på våren, höstspridning medför risk för urlakning. Täckodling och gröngödsling är bra och miljövänliga alternativ.

Bekämpningsmedel Kemiska bekämpningsmedel får inte användas.

Dusch, tvätt och toaletter Privata, permanenta duschanläggningar och tvätt- maskiner tillåts inte i koloniområdena. Föreningarna beslutar om gemensamma dusch- och tvättmöjligheter inom områdena. Det är angeläget att kolonisten använder tvål och diskmedel som är miljöklassade. FSSK kan konstatera att ett antal kolonister har fått tillstånd av kommunal myndighet att installera vattentoalett med septitank, vilket innebär att kommunen accepterar indragning av vatten.

Vatten och avlopp Idag är det inte tillåtet enligt reglerna, att installera vatten eller s.k stenkistor. Pga den verklighet som råder, anser FSSK att det skall bli tillåtet att dra in vatten i stugorna. Detta under förutsättning att avloppsfrågan löses utan anläggande av stenkistor. Om det går att ansluta till kommunalt nät, så är det en utmärkt lösning på problemet.

Impregneringsmedel Inga syllar, träreglar etc. impregnerade med kreosot, krom eller arsenik får användas. Således går det inte att använda gamla telefonstolpar eller järnvägsslipers.

Genomförandeperioden FSSK anser att det är rimligt att föreningarna sätter upp delmål och mål under en tioårsperiod. FSSK:s miljöprogram skall vara tillämpligt inom alla föreningar.

Ovanstående är ett utdrag ur FSSK:s miljöprogram antaget 971125.

Sök
Arkiv