en region i Koloniträdgårdsförbundet

Kommittén för Värderingsfrågor

Allmänt: Denna information vänder sig till koloniträdgårdsföreningarnas styrelser och till de som har fått resp. styrelses uppdrag att värdera kolonistugor och markanläggningar. Inom FSSK finns en särskilt värderingskommitté som hanterar alla frågor som berör värderingar. Kommittén tar fram underlag/mallar för värderingar, utbildar värderare och utför omvärderingar i de fall säljaren inte är nöjd med den värdering som den egna före­ningen har utfört. Enklast kommer man i kontakt med kommittén via e-postadressen: vu@fssk.se

Nya prislistor och information om värdering: Under mars/april månad varje år distribueras via e-post nya värderingsmallar och prislistor till alla FSSKs stugföre­ningar. Distributionen sker till styrelsen via den e-postadress föreningen har anmält till FSSK. Värderingsmaterialet ska endast delges personer som har deltagit i FSSKs värderingsutbild­ning och som har sin förenings uppdrag att utföra värderingar.

Utbildning: Värderingskommittén genomför årligen – i slutet av april och/eller i början av maj – utbildning i värdering och användning av de värderingshjälpmedel som FSSK ger ut. Inbjudan sänds via e-post till alla stugföreningar inom FSSK. Vär­derare bör genomgå FSSKs värderingsutbildning vart tredje år för att hålla kunska­perna aktuella. Nya värderare rekommenderas att följa med erfarna värderare vid cirka fem värderingstillfällen.

Handledare vid värdering: Handledare vid värdering kan beställas hos FSSK. Avgiften är 1500 kr/objekt. Avsikten med handledare är att föreningar med oerfarna värderare skall kunna få hjälp och stöd vid värdering i egen förening. Handledaren utför ingen värdering utan är endast behjälplig vid utförandet av densamma. Beställning av värderare kan göras till vu@fssk.se Handledning ersätter inte FSSKs värderingsutbildning, d.v.s. de värderare som handleds skall ha genomgått Värderingskursen.

Omvärdering: Om säljaren inte är nöjd med den egna föreningens värdering kan FSSKs värderingskommitté utföra en omvärdering som överlämnas till föreningens styrelse för godkännande. Om inte heller FSSKs värdering godkänns av säljaren åter­står för säljaren att vända sig till Arrendenämnden i Stockholm för prövning. Före­ningens beställning av omvärdering sker på blankett som finns på FSSKs hemsida. Kostnaden för FSSKs värdering är 2.100 kronor. Beloppet inbetalas till FSSKs plusgirokonto 19 23 81-2, varefter beställningen sänds till värderingskommitténs e-postadress vu@fssk.se. När beställning och pengar kommit till FSSK blir koloni-föreningens kontaktperson och kolonisten kontaktade för överenskommelse om tid för omvärderingen.

Värdering, allmänt: Från och med 2013 utför FSSKs värderingskommitté endast omvärderingar när säljaren inte godkänner föreningens värdering. Främsta anledning till denna rutin är att om FSSK har utfört även den första värderingen så kan säljaren inte få värderingen omprövad av FSSK, utan måste vända sig till Arrende­nämnden. Vi rekommenderar därför alla föreningar att se till att man har tillgång till värderare; antingen egna eller genom samarbete med annan koloniförening. I undantagsfall kan FSSKs värderingskommitté utföra förstavärdering. Föreningen tar kontakt via e-post-adress vu@fssk.se för att få besked om värdering kan utföras. Kostnad för koloni-föreningen är 2.100:-. Beloppet sätts in på FSSKs plusgirokonto 19 23 81-2. Ange tydligt vad beloppet avser.

1

Ledarmöter i FSSKs kommitté för värderingsfrågor: 
e-post till kommittén: vu@fssk.se

Lennart Arkelid (Sammankallande)
Hemförening Skarpnäck

Lisa Fagerlind
Hemförening Sundby

Torbjörn Röjder
Hemförening Södra Årstalunden

Göran Ståhl
Hemförening Skrubba

Björn Griep
Hemförening Skrubba

 

Sök
Arkiv