Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar

en region i Koloniträdgårdsförbundet

Kallelse till årsmöte 2013

Till FSSK anslutna koloniföreningar                                                                         2013-03-25

 

Härmed kallas samtliga koloniföreningar till FSSK:s ordinarie årsmöte onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00. Kaffe från klockan 18.00. Mötet äger rum i föreningshuset hos Koloniträdgårdsföreningen Eken.

Anmälan av ombud ska vara FSSK:s kansli tillhanda senast tisdagen den 30 april 2013.

Ansluten förenings styrelse har rätt att till representantskapet utse

2 ombud om föreningen vid senaste årsskiftet hade högst 100 medlemmar

3 ombud om föreningen vid senaste årsskiftet hade 101-200 medlemmar

4 ombud om föreningen vid senaste årsskiftet hade över 200 medlemmar

anmälan av ombud 2013

Föreningarna är välkomna att lämna motioner till årsmötet, dessa ska lämnas skriftligt och ska ha inkommit till FSSK:s kansli senast tisdagen den 23 april 2013.

Årsmöteshandlingar och färdbeskrivning skickas att vara ombuden tillhanda senast tisdagen den 7 maj (två veckor före årsmötet).

 

Välkomna till årsmötet!

Catharina Tarras-Wahlberg

Ordförande FSSK

Info.möte 18 mars

Mötesanteckningar från Kommittén för information

Tid: 2013-03-12, kl. 18:00

Plats: Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Lennart Engstrand, Helga Holmkvist, Anne-Christine Ekgren.

Ej närvarande:
Annika Stigmark, Conny Mörke, Inger Adolfsson, Kjell Eklind.

 

Ordf. Anne-Christine Ekgren

Sekr. Helga Holmkvist

 

Genomgång av tidigare minnesanteckningar

Vi har fått många svar om intresselistor och kötider till våra koloniområden.

 

Hemsidor och teknik

Lennart berättar att under det gångna året har FSSKs hemsidan haft ca 60 000 besök.

Vidare planerar man att lägga en kalender via g-mail på hemsidan. Detta innebär att man i framtiden skall kunna boka både lokal och möten direkt i denna.

Hemsidan och Face Book

Den planerade utbildningen gällande Face Book måste pga tidsbrist skjutas upp till hösten.

 

Övrigt

Under hösten har fyra möten hållits i vår kommitté, varav ett gemensamt med Miljö och studiekommittén. Anne-Christine skall överlämna information till verksamhetsberättelsen till Catharina Tarras-Wahlberg

 

Nästa möte

Nästa möte blir den: 27:e maj kl. 18:30 i kolonisternas hus.

 

Vid pennan/tangenten

Helga Holmkvist

Inbjudan till värderingskurs 2013

Till FSSKs stugföreningar; styrelser och värderare

Värderingskursen genomförs i år i koloniträdgårdsföreningarna Stora Mossen (värdering i teori och praktik) och Listudden (värdering av växter och värderingsjuridik). Kursen är alltså indelad i tre avsnitt i år. Kursanmälan förutsätter deltagande i alla tre kursavsnitten. Värderare bör genomgå värderings-utbildning vart tredje år för att hålla kunskaperna aktuella.

Onsdagen den 24 april kl. 18 till ca 20.30 har vi teoridelen i Stora Mossens föreningshus. Koloniföreningen finns i västra delen av Stockholm. Kaffe/Te och smörgås serveras före kursens början, d.v.s. mellan kl. 17 och 18.

Lördag den 27 april kl. 10 till ca 15 äger den praktiska delen rum i Stora Mossens koloniområde. Kaffe/Te och bulle serveras i koloniföreningens föreningshus före kursens början (från kl 9.00). Mitt på dagen serveras en lättare lunch.

Onsdagen den 15 maj, kl. 18 till ca 20.30
har vi växtinformation och växtvärdering med Solveig Sidblad samt juridik för värderare med Anders Nordmark. Båda från Koloniträdgårdsförbundet. Det här kursavsnittet hålls på Listuddens koloniområde i södra Stockholm och kaffe/te serveras i deras föreningshus före kursens början, d.v.s. mellan kl. 17 och 18.
Se FSSKs hemsida för mer information om resp. utbildningsplats/koloniområde.

Kursavgiften är 400:-/deltagare och den sätts in på FSSKs plusgiro 19 23 81-2
. För koloniförening som inte tillhör FSSK är avgiften 600:-/deltagare och deltagare tas emot i mån av plats. Anmälan och kursavgift skall vara FSSK tillhanda senast den 15 april. Inbetald avgift återbetalas inte. (Undantag om plats inte kan beredas.)

Kursanmälan görs på bifogade blankett
som skickas till FSSK, Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20, 112 51 Stockholm eller med e-post till vu@fssk.se före 2013-04-15. Anmälningsblankett finns även på FSSKs hemsida. Bekräftelse skickas via e-brev cirka en vecka före första kursavsnittet.
FSSKs material ”Priser, anvisningar och regler vid värdering av kolonistuga med byggnad” som gäller fr.o.m. 2013-04-01 är under distribution via e-post inom kort. Vi ser gärna att kursdeltagarna har tagit del av detta material före kursen.

VÄLKOMNA!
FSSKs kommitté för värderingsfrågor
E-post: vu@fssk.se

Nominera till uppdrag i FSSK

 

Nominera till uppdrag i FSSK inför årsmötet slutet av maj 2013

Valberedningen efterlyser nomineringar till uppdrag i FSSK både till styrelsen och till våra kommittéer.

Vi vet att medlemmar, som vill förnya och utveckla kolonirörelsen i Stockholm, finns i våra föreningar. Att vara med i styrelsen för FSSK eller någon av kommittéerna ger medlemmarna en sådan möjlighet. Arbetet är viktigt och kolonirörelsen är beroende av att medlemmar åtar sig uppdrag. Resultatet av FSSK´s arbete är beroende av att ni ute i föreningarna förser styrelse och kommittéer med goda krafter till de olika uppdragen.

Det finns många kolonister, väl kända i sina föreningar eller alldeles nytillkomna, som brinner för de frågor som är viktiga för FSSK t.ex. odling (både av blommor och bin) och miljö. Det finns också kolonister som besitter ett alldeles speciellt intresse eller en kompetens som är ovärderlig i föreningssammanhang som FSSK´s, t.ex. ekonomi, juridik, arkitektur. Vi i valberedningen tror att ni imedlemsföreningar kan inventera i föreningen och nominera till FSSK.

Nomineringarna, nya ledamöter eller omval, behöver inte vara beslutade på årsmöte, men nominerad ska vara tillfrågad och styrelsen beslutar om nominering av föreslagna personer.

Val vid kommande årsmöte 2013:​ Avgående

Ordförande ​2 år​​​ Catharina Tarras-Wahlberg, Södra Tantolunden
Ledamot​ 2 år ​​​Conny Mörke, Snösätra Norra
Ledamot ​2 år​​ Lena Ringberg, Eken
Ersättare​ 1 år ​​Anders Värn, Skarpnäck
Ersättare​ 1 år​​ Åse Wiik-Norberg, Johannelund
Ersättare​ 1 år​ Tommy Landberg, Lilla Frescati

 

Kvar i styrelsen med ytterligare ett års mandattid:

Kassör ​1 år ​Monica Karlsson, Linnéa​
Ledamot​ 1 år ​Anne-Christine Ekgren, Stora Mossen​
Ledamot​ 1 år ​Lennart Engstrand, Skarpnäck​
Ledamot​ 1 år ​Stig A Olsson, Sundby​

 

Val vid kommande årsmöte 2013:​

Revisor​ 1 år ​​Harry Wälima, Skarpnäck​
Revisor​ 1 år​​ Candi Martin, Långholmen​
Revisorsersättare 1 år ​​​Bengt Roxne, Lövsta​
Revisorsersättare 1 år​​​ Annika Rosell, Nibbla

 

Vid val av ledamöter till FSSK:s kommittéer ska årsmötet 2013 välja:

Kommittén för Framtidsfrågor, mandattid på 1 år:​

Val vid kommande årsmöte 2013:​Avgående

Ledamot ​1 år​ Urban Ryadal, Södra Tantolunden
Ledamot​ 1 år ​​Inger Redelius, Orhem-Trekanten​
Ledamot​ 1 år​ Vesna Radojevic, Årstafältet
Ledamot​ 1 år ​Lena Berg, Skarpnäck

Sammankallande​ Utses av FSSK´s styrelse

 

Kommittén för Fritidsträdgårdar, mandattid på 1 år:

Ledamot​ 1 år​​ Uwe Koch, Gubbkärret
Ledamot​ 1 år​ Maj-Len Komi, Råcksta
Ledamot​ 1 år​ Chanchai Sawangphaew, Husby Gård
Ledamot​ 1 år ​Alicja Liszenko, Ärvinge

Sammankallande​Utses av FSSK´s styrelse

Kommittén för Information, mandattid på 1 år:

Ledamot​ 1 år​​ Helga Holmkvist, Lövsta​
Ledamot​ 1 år ​​Inger Adolfsson, Igelbäcken​
Ledamot ​1 år ​​Annika Stigmark, Hammarbyhöjden​

Sammankallande​ Utses av FSSK´s styrelse

 

Kommittén för Miljö och studier, mandattid på 1 år:

Ledamot ​1 år ​​Ingrid Wannfors, Stora Mossen
Ledamot​ 1 år​​ Karin Burgman, Listudden
Ledamot​ 1 år ​Anders Värn, Skarpnäck
Ledamot​ 1 år​ Anneli Tillberg, Eken

Sammankallande​Utses av FSSK`s styrelse

 

Kommittén för Värderingsfrågor, mandattid på 1 år:

Ledamot​1 år​​Magnus Gunér, Skarpnäck (avgick under året)
Ledamot​1 år​Solveig Nordlander. Eriksdalslunden
Ledamot​1 år​Mojtaba Edrisi, Linnéa
Ledamot​1 år​Åke Helsén, Skarpnäck
Ledamot​1 år​Tina Giannini, Listudden

Sammankallande​Utses av FSSK´s styrelse

 

 

Skicka in nomineringar till uppdragen så snart som möjligt dock senast 15 april 2013 till valberedningen valberedningen@fssk.se

Om ni har frågor till valberedningens ledamöter så kan ni kontakta dem direkt.

Liisa Kauppi, Grimsta, 070-792 29 64, sammankallande
Pierre Selim, Stora Mossen 070-898 86 99
Örjan Sjödin, Skarpnäck 070-605 19 20

 

Med vårliga hälsningar

FSSK´s valberedning

Allmän föreningskunskap 5 mars

Under våren anordnar Studiefrämjandet och FSSK en kurs i föreningskunskap.

Kursen är i två steg och berör styrelsearbetet i en förening i allmänhet, samt
det styrelsearbetet som är speciellt för en koloniträdgårdsförening.

Platsen för kursen är Kolonisternas hus
Hornsbergs Strand 20, T-Bana – Stadshagen

Första träffen är tisdagen den 5 mars klockan 18:00.

Allmän föreningskunskap
Föreläsare Ragnar Bergstråle

Andra träffen är tisdagen den 19 mars klockan 18:00.
Koloniföreningarnas styrelsearbete
Föreläsare Catharina Tarras-Wahlberg

Platserna är begränsade så anmäl så fort ni kan, om ni är intresserade

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.

Anmälan sker senast 25 februari till:

Kjell Eklind – Studiefrämjandet i Stockholm

 Telefon: 08-555 352 32

 E-post: kjell.eklind@studieframjandet.se

 

Välkomna!

Studiefrämjandet i Stockholm

Studie- och miljögruppen i FSSK

Info.möte 21 jan

Mötesanteckningar från Kommittén för information

Tid:

2013-01-21, kl. 18:30

Plats:

Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande:
Lennart Engstrand, Anne-Christine Ekgren, Helga Holmkvist, Inger Adolfsson, Kjell Eklind.

Ej närvarande:
Annika Stigmark, Conny Mörke.

 

Ordf. Anne-Christine Ekgren

Sekr. Helga Holmkvist

Genomgång av tidigare minnesanteckningar

Hemsidor och teknik

Hemsidan och Facebook

Conny Mörk ansvarar för det inom FFSK som rör Facebook. Lennart ansvarar för FSSKs hemsida.

Utskick till kurs för hemsidor
Den i höst planerade kursen är något senarelagd och information kommer att hållas i februari, i kolonisternas hus.

Lennart kommer i ett utskick att informera om kursens två delar, praktik och teori. Krav för deltagande är grundläggande datorkunskap och egen bärbar dator.

Den riktas mot medlemmar som sedan skall hjälpa till med sina föreningars hemsidor.

FSSKs hemsida

Vi skall löpande se över FSSKs hemsida.

Övrigt

Anne-Christine har fått en förfrågan av Stockholms biodlarförening om en kontakt/intresselista för biodling. Frågan lämnas vidare till FSSKs styrelse.

 

Utskick

Lennart kommer även att göra utskick gällande:

–          Kölistor till våra koloniföreningar. Avsikten är att se ungefärlig väntetid och hur stort intresset är. Kanske finns behov av flera nya områden?

–          Informera om att bidrag till kurser kan sökas tom den 31 januari.

–          Förtydliga ansökningsvillkoren om Odlarskolan

 

Nästa möte

Nästa möte blir den: 12:e mars kl. 18:00 i kolonisternas hus.

 

Vid pennan/tangenten

Helga Holmkvist

Sök

Styrelsen informerar

NYA OMRÅDEN FÖR ODLING

FSSKs styrelse har ansökt om markanvisning för nya odlings- och kolonilotter. 5 platser som är lämpliga har pekats ut, och på några av dem skulle flera områden kunna anläggas. Staden har svarat oss genom att utse handläggare för respektive stadsdel.

Kurser/studiebidrag

 

Planerade utbildningar under våren 2019 Läs mer

VÄRDERINGSKURSEN 2019 
Kursinbjudan och aktuellt värderingsmaterial har sänts till din förenings styrelse. Kontakta den för mer information. 

 

Arkiv