Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar

en region i Koloniträdgårdsförbundet

Fröbytarträff – boka in redan nu!

Peppar & Pumpa och Studiefrämjandet inbjuder till fröbytarträff söndagen den 10 februari mellan kl 14. 00 och 17.00 i Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N (Studiefrämjandets lokaler) i Stockholm.
Det blir föredrag, information och tillfälle att byta fröer för alla som har fröer med sig. Dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper över en kopp kaffe i Bryggarsalen där kafeteria är öppen under eftermiddagen.
Peppar & Pumpa är ett nätverk av Stockholmskolonister.

Info. och Miljö-studie 12 nov

Mötesanteckningar från kommittén för Information och Miljö och studiekommittén 2012-11-12
Tid:
2012-11-12 kl 18:00
Plats:
Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20
Närvarande:
Lena Ringberg, Conny Mörk, Lennart Engstrand, Karin Burman, Anders Värn, Anne-Christine Ekgren, Kjell Eklund, Inger Granfors, Annika Stigmark, Inger Adolfsson, Helga Holmkvist
Ordf. Lena Ringberg
Sekr. Helga Holmkvist

Bättre framförhållning för hemsidan
Lennart bad att man skulle försöka ha en bättre framförhållning för önskad inläggning till hemsidan. Man har ju möjlighet att uppdatera samma information senare om det behövs. Anders Värn tillfrågas ifall han också kan vara behjälplig med att sköta Miljö och studiekommittén information på hemsidan.
Inlämning av kvitton för 2012
Det är dags att lämna in kvittona för det gångna årets utlägg till Monica Karlsson. Restpotten kan sökas när detta är klart. Man har sedan också möjlighet att eska tillägg. Utgifter för kostnader som inte täckts helt för kurser etc kan kompletteras till den 15 nov 2012. Även kostnader för kommande kurser under detta år kan man begära medel för så länge medel finns.
Kurser
Passa även på att söka medel till kurser nu. Blanketter ligger på hemsidan.
I samverkan med studiefrämjandet kommer en introduktion om sociala medel och hemsidor att hållas. Lennart gör ett förslag.
Lena lämnar förslag till studieplan för odlingsrådgivare i våra föreningar i mars eller april. Efter genomgången kurs är tanken att man i sin tur, vid ett par tillfällen, lär ut till medlemmarna i hemmaföreningen.
En styrelsekurs för Rinkeby och Järva kommer att hållas.
Vidare diskuterades en träff för miljödiplomering. Flera miljö diplomerare behövs och man föreslog Anders Värn och Kerstin B.
Projektidé: Odla samförstånd
Studie- och miljögruppen bjöd in oss till gemensamt möte för att bl a diskutera ett projektet som syftar till att överbrygga språkförbistringar och kulturella olikheter mellan medlemmarna i FSSK. Syftet är att ta fram en modell som kan användas över hela landet och inom andra ämnesområden. Detta skall ske genom att man till andra språk (ev. engelska, arabiska och spanska)skall översätta nödvändig information.
Det beslöts att lyfta projektet då det bör gälla hela Sverige. Annika kommer att söka pengar sökes från flera håll.
Hon tar hjälp till projektet av studieförbunden i Göteborg och Malmö.
Projektet är upplagt i tre steg.
1 Först görs en inventering av nuläget, där de mest frekventa språken kartläggs, och de kulturella grupper där störst och språkförbistring råder.
2 Därefter att till de utvalda språken översätta och förenkla viktiga dokument inom organisationen, som arrendeavtal, stadgar och annan information.
3 Det nya materialet och det nya arbetssätten implementeras ute i föreningarna.

Då ovanstående kommer att ta mycket lång tid undrade Helga om man inte också kunde skriva ett enkelt A4:a dokument med det som upplevs som viktigast att förmedla omgående. Detta kunde
översättas till engelska, spanska och arabiska.
Dagstugor
Vi pratade om att tala med Bodil Hammarberg som är stadsarkitekt om att eventuellt ha dagstugor i ex Järvafältet. FSSK:s styrelse driver frågan. Anders Värn lovar att kolla med några byggare.
Vi beslutade att ha minst ett gemensamt möte varje termin.
Ann-Christine sammankallar Informations kommittén till möte i januari 2013.
Lena Ringberg är sammankallande för Miljö och studiekommittén.
Vid pennan/tangenten
Helga Holmkvist

Info.möte 1 Okt.

Mötesanteckningar från Kommittén för information

Tid:
2012-10-01 kl 18:30
Plats:
Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande:
Lennart Engstrand
Anne-Christine Ekgren
Inger Adolfsson
Kjell Eklind
Frånvarande:
Annika Stigmark
Conny Mörke
Helga Holmkvist

Minnesanteckningar

Förslag har lämnats till styrelsen om att samtliga fem kommittéer skall ha ett kort referat eller sammandrag från sina möten på hemsidan.

Hemsidor och teknik

Kommittén ska ordna informationsmöten under november för föreningarna där Conny ska informera om hur man arbetar med Facebook och Lennart om hur man arbetar med sin hemsida. Utskick ska göras till alla föreningar.

Översättning av medlemsavtal

Inger Adolfsson har tagit reda på att översättning av avtalen skulle kosta 2 kr per ord arabiska och 2 kr 60 öre per ord spanska vid anlitande av en översättningsbyrå. Till detta kommer mervärdesskatten.

Kjell ska ta reda på om vi kan få något statligt stöd eller bidrag från någon fond för att anlita auktoriserad översättare.

Alternativet är att hitta någon inom kolonirörelsen som kan hjälpa till med översättning.

Bestämdes att vi ska fortsätta arbeta för att få avtalen översatta samt även ordningsföreskrifter, stadgar för styrelsearbete och skrifter som koloniförbundet gett ut.

Nästa möte bestämdes till den 5 november kl 18:30 i kolonisternas hus.

I skrivandets stund har mötet flyttats till den 12 november kl 18:00 i kolonisternas hus
då vi ska ha ett gemensamt möte med kommittén för miljö och studier.

Vid pennan/tangenten
Anne-Christine Ekgren

Uppföljning av FSSKs värderingsmallar och -kurser

Vi inbjuder föreningens aktiva värderare till en träff med uppföljning av och erfarenhetsutbyte om FSSKs värderingsmallar och -kurser.

 

Inför värderingskommitténs arbete med uppdatering och översyn av FSSKs värderings-mallar inbjuder vi aktiva värderare till en uppföljningsträff antingen tisdagen den 20 november eller måndagen den 26 november. Båda träffarna äger rum i Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20 och vi börjar klockan 18.30. Värderarnas synpunkter på såväl prislistorna som hur själva mallarna fungerar är av stort värde för oss. Vidare behöver vi få värderarnas syn på hur vi får föreningarnas styrelser mer engagerade i värderingsarbe-tet. Vi vet att det finns många tolkningar av värderingsmallarna och vi tror att erfaren-hetsutbyte är en bra form för att vidareutveckla värderarrollen. Vår uppmaning till aktiva värderare är därför: Kom och dela med dig av dina erfarenheter!

Anmäl deltagare i e-brev till vu@fssk.se eller i ett brev till Värderingskommittén,

Kolonisterna Hus, Hornsbergs strand 20, 112 51 Stockholm. Ange koloniförening samt namn, e-postadress och telefonnummer till värderare som anmäls till träffen. Kom också ihåg att ange vilken dag anmälan avser. Vi har ett begränsat antal platser i vår lokal, varför vi kan komma att begränsa antalet deltagare till två värderare per förening.

Vi emotser föreningens anmälan oss tillhanda senast den 12 november.

Varmt välkomna!

 

Med vänlig hälsning

FSSKs kommitté för värderingsfrågor

Stig A Olsson

Info.möte 1 sept.

Mötesanteckningar från Kommittén för information

Tid:

2012-09-01 kl 18:00

Plats:

Kolonisternas Hus, Hornsbergs Strand 20

Närvarande:
Lennart Engstrand, Anne-Christine Ekgren, Helga Holmkvist, Inger Adolfsson

Ej närvarande:
Annika Stigmark, Conny Mörke.

Ordf. Anne-Christine Ekgren

Sekr. Helga Holmkvist

 

Genomgång av tidigare minnesanteckningar

Kvarstår:
 Förslag skall lämnas till styrelsen av Anne-Christine och Lennart om att samtliga fem kommittéer skall ha ett kort referat eller sammandrag från sina möten på hemsidan. De kommer att få hjälp, så de själva sedan kan lägga dit information. Uppgifter om varje kommittés uppdrag skall framgå på hemsidan.

Kvarstår:
Informationskommitten kommer att ordna en utbildning för att lägga upp och hantera facebook för föreningar.

 

Hemsidor och teknik

Hemsidan och Facebook

Conny Mörk ansvarar för det inom FFSK som rör Facebook. Lennart ansvarar för FFSKs hemsida.

Kurs för hemsidor
En kursen kommer att ordnas redan i höst, i kolonisternas hus. Den riktas mot medlemmar som sedan skall hjälpa till med sina föreningars hemsidor. Man kommer att använda WordPress som är gratis att använda och med WordPress kan man hantera och underhålla sin hemsida exakt efter sina behov. Ett konto för hemsidan på One.com ger tillgång till redigeringsprogrammet Web Editor och till en ringa kostnad ca15kr/månaden exklusive moms. Man får också tillgång till många e-post adresser. Det rekommenderas av Lennart Engstrand som tillsammans med Conny Mörk ansvarar för kursen. De bestämmer ett datum för den, och gör ett utskick till våra föreningar.

 

FSSKs hemsida

Vi skall löpande se över FSSKs hemsida och även titta på olika föreningars hemsida. Där kan det finnas bra information som kan användas för att spegla våra föreningar.

 

Övrigt

Översättning

Förslag om att översätta medlemsavtalet till engelska, arabiska och spanska finns sedan tidigare. Ingrid Adolfsson kollar eventuella bidragsgivare. Annika Stigmark ombeds att kolla upp företag för översättningen samt priser.

Information
Peppar & Pumpa har skördefest lördagen den 8 september i Södra Årstalunden.
http://www.pepparochpumpa.se/Testaprog/soderbrunnaffischkopieraok.pdf
Lennart Englund och miljögruppen kommer att lämna ut information om vem som har intresselistan för de olika koloniföreningarna.

 

Helga H. berättar att den 9 september går Kyrkhamnsdagen i Hässelby av stapeln. Då har man också ett bra tillfälle att se Lövsta koloniförening och Sinnenas örtagård som finns där.

www.lovstakoloni.se

 

Nästa möte

Nästa möte blir den: 1:a oktober, kl. 18:30 i kolonisternas hus.

 

Vid pennan/tangenten

Helga Holmkvist

Sök

Styrelsen informerar

NYA OMRÅDEN FÖR ODLING

FSSKs styrelse har ansökt om markanvisning för nya odlings- och kolonilotter. 5 platser som är lämpliga har pekats ut, och på några av dem skulle flera områden kunna anläggas. Staden har svarat oss genom att utse handläggare för respektive stadsdel.

Kurser/studiebidrag

 

Planerade utbildningar under våren 2019 Läs mer

VÄRDERINGSKURSEN 2019 
Kursinbjudan och aktuellt värderingsmaterial har sänts till din förenings styrelse. Kontakta den för mer information. 

 

Arkiv