en region i Koloniträdgårdsförbundet

Snabbguide till kolonirörelsen

Koloniträdgårdsförbundet  

är en partipolitiskt obunden och rikstäckande sammanslutning för koloniträdgårdar, fritidsbyar och odlingslotter. Det är föreningarna som är medlemmar i förbundet, och landets koloniföreningar är indelade i 16 regioner som hanterar de lokala frågorna. Högsta beslutande organ är Förbundsrådet.

Koloniträdgårdsförbundet ingår tillsammans med Riksförbundet Svensk Trädgård och Sällskapet Trädgårdsamatörerna i FOR – FritidsOdlingens Riksorganisation, som därmed representerar ca 75.000 koloniträdgårdsmedlemmar. FOR är statligt finansierad via Jordbruksverket och ska bl a fördela statsbidrag till medlemsorganisationerna, samarbeta med SLU och svara för kostnadsfri rådgivning till enskilda föreningsmedlemmar. FOR är också remissinstans i trädgårdsfrågor och medverkar i motioner till Riksdagen.

Som medlemmar i Koloniträdgårdsförbundet får FÖRENINGARNA
– försäkring som omfattar egendomsskydd (ej byggnader), ansvar, rättsskydd, förmögenhetsbrott samt olycksfall i samband med gemensamma arbetsuppgifter
– rådgivning i juridiska frågor som rör arrende, stadgar och liknande
– hjälp med med miljödiplomering
– administrativa tjänster till självkostnadspris
– möjlighet till förmånliga lån för föreningsbyggnader och -anläggningar

Genom föreningens medlemskap i Koloniträdgårdsförbundet får MEDLEMMARNA
– tidningen ”Koloniträdgården”, 4 nummer per år
– 10% rabatt på Folksams fritidshusförsäkring
– FORs faktaserie ”Lätt om odling” via förbundets hemsida (under ”Odling och miljö”)
– odlingsrådgivning per telefon
– inköpsrabatter

Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK

är Koloniträdgårdsförbundets region, och de flesta medlemsföreningarna arrenderar sin mark av Stockholms stad. Det är FSSK som är Stockholms stads förhandlings/avtalspart i arrendefrågor, och medlemsföreningarna tillämpar därmed likvärdiga stadgar och upplåtelseregler.

FSSKs KOMMITTÉER  tar fram förslag som sedan behandlas av styrelsen. Det gäller fritidsträdgårdarnas verksamhet, framtids-, miljö- och värderingsfrågor,  aktuell informationen via hemsidan och bevakning av samhällsfrågor som påverkar föreningar och deras medlemmar.

Varje år anordnas utbildningar för medlemsföreningarnas styrelseledamöter,  värderare och valberedningar. Genom samarbetet med Studiefrämjandet får föreningarna hjälp att anordna odlingsrelaterade kurser i egen regi.

FORUM FÖR KOLONITRÄDGÅRDAR  är en plattform för informationsutbyte och samarbete mellan Stockholms stad och FSSK. Här diskuterar representanter från FSSK och stadens tjänstemän frågor omkring bygglovshantering, utformning av växthus, dagstugor på odlingslotter, trädäck, gränsdragning mellan stadens och föreningarnas ansvar m m.

FÖRDJUPANDE INFORMATION hittar du under våra olika sidor.

Sök
Styrelsen informerar

NYA OMRÅDEN FÖR ODLING

FSSKs styrelse har ansökt om markanvisning för nya odlings- och kolonilotter. 5 platser som är lämpliga har pekats ut, och på några av dem skulle flera områden kunna anläggas. Staden har svarat oss genom att utse handläggare för respektive stadsdel.

Arkiv