en region i Koloniträdgårdsförbundet

Vår miljöpolicy

FSSK har i enlighet med Agenda 21 och Stockholms stads miljöarbete utarbetat ett miljöpolicyprogram för föreningar som är anslutna till FSSK. Detta ska ligga till grund för föreningarnas enskilda skötselprogram inom respektive stadsdelsnämnd. Kolonirörelsens filosofi och ursprungliga idéer ska föra koloniträdgårdsrörelsen framåt, med kärlek och respekt för allas vår vardagsmiljö. FSSKs miljöprogram antogs 25 nov 1997 och tar bland annat upp:

Kompostering.  En målsättning är att varje kolonist ska kompostera sitt eget trädgårdsavfall.

Eldning av trädgårdsavfall.  I Stockholms stad är det inte tillåtet att bränna trädgårdsavfall som går att kompostera, men under veckorna 18 och 40 får grova grenar och liknande eldas, under förutsättning att det inte förorsakar brandrisk eller olägenheter för grannar. Så mycket som möjligt av detta avfall bör i stället flisas.

Hushållsavfall. Målsättningen är att kolonisten källsorterar sina hushållssopor. Inget animaliskt avfall får läggas i den vanliga kallkomposten.

Sjöbevattning.  Om möjligt bör bevattningssystem kopplat till sjö installeras. Detta håller rätt temperatur och ger jorden bra näringsvärde.

Energi. Om el inte är indraget bör i första hand solpanel väljas som energikälla.

Gödsling. Kemisk handelsgödsel ska inte användas inom koloniverksamheten. Stallgödsel bör helst spridas på våren eftersom höstspridning medför risk för urlakning. Täckodling och gröngödsling är bra och miljövänliga gödslingsalternativ.

Bekämpningsmedel. Kemiska bekämpningsmedel får inte användas.

Dusch, tvätt och toaletter. Permanenta duschanläggningar och tvättmaskiner tillåts inte i kolonistugorna. Föreningarna beslutar om gemensamma dusch- och tvättmöjligheter ska anläggas inom områdena. Det är angeläget att kolonister använder miljöanpassade tvålar och diskmedel. FSSK konstaterar dock att enskilda kolonister ibland har fått tillstånd av kommunal myndighet att installera vattentoalett med septitank.

Vatten och avlopp. Idag tillåter inte reglerna indragning av vatten och anläggning av stenkistor. I praktiken förekommer dock detta, och FSSK anser att det ska bli tillåtet att dra in vatten under förutsättning att avloppet kan löses utan stenkista. Om möjligt bör avlopp anslutas till kommunalt nät.

Impregneringsmedel.  Syllar, träreglar, telefonstolpar, järnvägsslipers etc som är impregnerade med kreosot, krom eller arsenik får inte förekomma i koloniträdgårdar.

Genomförandeperioden.  FSSK anser att föreningarna bör sätta upp delmål och att miljöprogrammet ska tillämpas inom alla föreningar.

Miljödiplomera föreningen!

Många av de stora globala miljöfrågorna – växthuseffekt, övergödning av vattendrag, försurning och utsläpp av giftiga ämnen – handlar om våra dagliga val. Som odlare har vi möjlighet att göra en positiv insats genom att minska miljöpåverkan av vår egen verksamhet. Vi kan kanske inspirera även andra att välja ett hållbart liv och vara en viktig partner för staden i olika hållbarhetsprojekt.

För att en förening ska bli miljödiplomerad ska alla medlemmar leva upp till kriterierna. Ni har kanske redan nu kommit en bit på väg? Ni håller kanske redan bin, anlägger ängar eller sätter upp humleholkar och behöver bara jobba vidare med 2–3 frågor för att kunna bli diplomerade? Diplomeringens kriterier gäller allt som påverkar miljön, bland annat
• ekologisk odling
• hur stugor byggs och underhålls
• transporterar
• val av el och drivmedel

Hur kommer man igång?

Samla en grupp av intresserade, titta på miljödiplomeringskriterierna och bjud gärna in någon från en diplomerad förening för att få råd och tips. Från Kolonirträdgårdsförbundet får ni också tips och stöd. Ladda ner riterierna för miljödiplomering och en kompletterande handledning här: Miljödiplomering häfte rev aug 2012.

L Y C K A   T I L L!

Tips på föreläsare

Hur gör man om föreningen vill starta miljödiplomering? Föreläsning och diskussion med Ulf Nilsson ulf.nilsson@koloni.se Anders Värn anders.varn@isax.se Gunilla Göran gunillagoran@hotmail.com Britta Gussander info@odlarglädje.com

Britta Gussander  Odlingspedagog och trädgårdsdesigner. Kolonist i Gubbängen. Har arbetat med att ta fram förbundets miljödiplomering.  070-173 47 82,  info@odlargladje.com    www.odlargladje.com

Lokaler

Har föreningen inte eget föreningshus går det kanske att låna/hyra lokal av en grannförening? Möteslokalerna i Kolonisternas Hus står kostnadsfritt till medlemsföreningarnas förfogande. Läs om dem här.

Sök
Arkiv